AVISO LEGAL. Política de privacidade.

REGULAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAiS
LEI ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS E GARANTÍA DOS DEREITOS DIXITAIS

Identificación do Responsable. Informamoslle que os datos persoais que vostede nos proporciona son incorporados a un tratamento de datos personais denominado CLIENTES POTENCIAIS cuxo responsable é APIARIO, S.L. con NIF B70423280 e con domicilio en RÚA PONDAL, 4 ENT. IZ, 15004 de A CORUÑA (ESPAÑA). Pode contactar co Responsable, ben por teléfono no número 881879312 ou ben mediante correo postal.

Delegado de Protección de Datos. O noso Delegado de Protección de datos é: Eva Ma Lope de Toledo Aranguren con CIF 79312670E e domiciliado en PRAZA DE ZALAETA, 4 BJ 7 de 15002 A CORUÑA. Pode contactar ben por correo postal ou tamén pode contactar telefónicamente no número 981222711.

Finalidade. A finalidade é la xestión da relación mercantil, tanto desde un punto de vista administrativo e de cumprimento de obrigas fiscais, como desde un punto de vista comercial, de publicidade e marketing.

Prazo de Conservación. Unha vez finalizada a relación contractual, ou prestación de servicio o prazo de conservación dos datos será de 6 anos para dar cumprimiento a obrigas legais, fiscaiss e mercantís.

Decisións automatizadas e elaboración de perfís. Non se toman decisións automatizadas nin se elaboran perfís.

Base Xurídica do Tratamiento. A base xurídica do tratamento é mediante consentimento informado explícito do propio interesado o de seu representante legal.

Destinatarios de cesións. Non se prevén realizar cesións a terceiros, salvo aquelas que están autorizadas por lei.

Transferencias Internacionaiss. Non se realizan transferencias internacionais. Dereitos.Dacordo coa lexislación vixente ten os seguintes dereitos:

- Dereito a solicitar o acceso a seus datos personais.

- Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.

- Dereito a solicitar a limitación de seu tratamento.

- Dereito a opoñerse ao tratamento.

- Dereito á portabilidade dos datos.

Para exercer os seus dereitos, debe dirixirse ao responsable, solicitando o correspondente formulario para o exercicio do dereito elexido. Opcionalmente, puede redirixir ao interesado á Autoridade de Control competente para obter información adicional sobre os seus dereitos.

Denominación Social: APIARIO, S.L.

Nombre Comercial: APIARIO 
Domicilio Social: RÚA PONDAL, 4 ENT. IZ - 15004 - A CORUÑA

CIF / NIF: B70423280

Teléfono: 881879312
Fax: ------
e-Mail: info@apiario.eu
Datos rexistrais: Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 3526 do arquivo, sección general, folio 75 foja nº C-51902 Inscripción 1ª
Paxina Web: http://apiario.eu/

Responsabilidade

O prestados exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información teña sido manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do prestador pode empregar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindíbeis para o correcto funcionamento e visualización do mesmo. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do ususario. En ningún caso se empregarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posíbel que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que precederá á retirada inmediata de calquera contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral e a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non sei fai responsábel da información e contidos almacenados, a título enunciativo, pero non limitativo, en foros, chatas, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independetes na páxina web do prestador. Non obstantes e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso de bloqueo de todos aqueles contidos que puideras afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a amoral e a orde pública. En caso de que o usuario considre que existe no sitio web algún contido que puidera ser susceptíbel desta clasificación, pregamos o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento dos 365 días do ano, 24 horas ao día. Porén, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstacias semellantes que fagan imposíbel o acceso á páxina web.

Propiedade intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo, pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón da súa lincencia ou autorización expresa por parte dos autores. Tódolos contidos do sitio web encóntranse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os diseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puideran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsabeis de calquera posibel controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O prestador NON AUTORIZA expresamente a que terceiros podan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, debendo en todo caso redirixir ao sitio web principal do prestador.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar cualquera tipo de observación respecto a posibeis incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre cualquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do siguiente correo electrónico: info@apiario.eu

Lei Aplicábel e Xurisdicción

Para a resolución de todas as controversias ou cuestiónss relacionadas co presente sitio web ou das actividades en él desenvoltas, será de aplicación aa lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflictos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de A CORUÑA.