Aviso legal

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I) ponse en coñecemento dos clientes a información relativa á súa razón social, que se detalla a continuación:

O portal www.apiario.eu é propiedade de APIARIO S.L. con domicilio social en R/Pondal nº 4, Entrechán Esquerda, 15004, A Coruña, sociedade inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 3526 do Arcquivo,Sección Xeral, folio 75, folla número C-51902, inscrición 1ª, provista do CIF: B70423280.

LEI 15/1999 de protección de datos persoais.

APIARIO S.L. respecta a lexislación vixente en materia de protección de datos persoais e comprométese ao cumprimento da normativa establecida na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de carácter persoal e o seu regulamento de desenvolvemento, RD 1720/2007, do 21 de decembro.

APIARIO S.L. declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos persoais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos clientes e para que os seus traballadores observen estas prescricións, así como o deber de segredo sobre os datos obxectos da protección e demais obrigas de confidencia vixentes.

Todo isto sen prexuízo do feito, que o cliente coñece e acepta, de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

En cumprimento do disposto na citada lexislación en materia de Protección de Datos, infórmase ao usuario de que os datos persoais solicitados a través da páxina web serán incorporados parcialmente automatizados dos que será responsable APIARIO S.L., e serán obxecto de todos aqueles tratamentos cuxa finalidade sexa establecer ou manter a relación comercial para a que foron cedidos voluntariamente.

Se o cliente desexa exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición deberá dirixirse por escrito (acompañando fotocopia do DNI) a R/ Pondal, 4, Entrechán Esquerda, 15004, A Corruña, ou no correo electrónico info@apiario.eu