AVISO LEGAL

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I) ponse en coñecemento dos clientes a información relativa á súa razón social, que se detalla a continuación:

Denominación Social: APIARIO, S.L.
Nombre Comercial: 
APIARIO 
Domicilio Social: 
RÚA PONDAL, 4 ENT. IZ - 15004 - A CORUÑA

CIF / NIF: B70423280

Teléfono: 881879312
Fax: ------
e-Mail: 
info@apiario.eu
Datos re
xistrais: Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 3526 do arquivo, sección general, folio 75 foja nº C-51902 Inscripción 1ª
Pa
xina Web: http://apiario.eu/

Obxecto:

O prestador, responsábel do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como de informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.

O prestador reservase o dereito a modifical calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sin que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente a publicación neste sitio web do prestador.

Responsabilidade

O prestados exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información teña sido manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do prestador pode empregar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindíbeis para o correcto funcionamento e visualización do mesmo. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do ususario. En ningún caso se empregarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

Dende o sitio web do cliente é posíbel que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos por terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que precederá á retirada inmediata de calquera contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral e a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non sei fai responsábel da información e contidos almacenados, a título enunciativo, pero non limitativo, en foros, chatas, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independetes na páxina web do prestador. Non obstantes e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso de bloqueo de todos aqueles contidos que puideras afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a amoral e a orde pública. En caso de que o usuario considre que existe no sitio web algún contido que puidera ser susceptíbel desta clasificación, pregamos o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento dos 365 días do ano, 24 horas ao día. Porén, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstacias semellantes que fagan imposíbel o acceso á páxina web.

Propiedade intelectual e industrial

O sitio web, incluíndo a título enunciativo, pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón da súa lincencia ou autorización expresa por parte dos autores. Tódolos contidos do sitio web encóntranse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os diseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puideran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsabeis de calquera posibel controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O prestador NON AUTORIZA expresamente a que terceiros podan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, debendo en todo caso redirixir ao sitio web principal do prestador.

O prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte dmesmo.

Para realizar cualquera tipo de observación respecto a posibeis incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre cualquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do siguiente correo electrónico: info@apiario.eu

Lei Aplicábel Xurisdicción

Para a resolución de todas as controversias ou cuestiónss relacionadas co presente sitio web ou das actividades en él desenvoltas, será de aplicación aa lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflictos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de A CORUÑA.