CLÁUSULA INFORMATIVA

REGULAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
LEI ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS E GARANTÍA DOS DEREITOS DIXITAIS

Responsábel do Tratamiento

Informamoslle que os datos persoais que vostede nos proporciona son incorporados a un tratamento de datos persoais denominado CONTACTOS WEB SITE cuxo responsábel é APIARIO, S.L. con NIF B70423280 e con domicilio en RÚA PONDAL, 4 ENT. ESQ, 15004 de A CORUÑA (ESPAÑA). Pode contactar co Responsable, ben por teléfono no número 654630805 ou ben mediante correo electrónico no buzón info@apiario.eu.

Delegado de Protección de Datos

Eva Ma Lope de Toledo Aranguren, con NIF 79312670E y domicilio en Carretera Cambre - Temple, 6 2a A, de 15660 - Cambre, de A Coruña (ESPAÑA). El correo electrónico de contacto es: eva16lopd(arroba)gmail.com

Finalidade do tratamento

A través dos formularios de toma de datos incluidos no sitio web do responsábel, as persoas que o desexen poden enviar as súas mensaxes, solicitudes de información, peticións, ... etc acerca dos produtos e/ou servizos ofrecidos polo responsábel do tratamiento.

Plazo de Conservación

Se establece un prazo de 1 ano.

Decisións automatizadas e elaboración de perfís

Non existen decisións automatizadas nin elaboración de perfís.

Base Xurídica do Tratamento

A lexitimación para a realización deste tratamento radica no consentimento do interesado e no interés lexítimo do responsábel

Destinatarios de Cesións

Non se prevén realizar cesións a terceiros, salvo aquelas que están autorizadas por lei.

Transferencias Internacionais

Non se realizan transferencias internacionais.

Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos personais que lles concirnan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso únicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. Por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Responsabel do ficheiro deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posíbeis reclamacións.